Vårt sätt att vara

”Vårt sätt att vara” förtydligar våra kärnvärden – Kunnig, Öppen och Pålitlig och är en övergripande vägledning för alla medarbetare inom KGK. Med våra kärnvärden visar vi vilka vi är och vad vi står för.

Inom KGK tror vi på individens inneboende drivkraft. Vi är övertygade om att alla medarbetare vill göra ett bra jobb, bidra till KGK:s utveckling och nå våra mål. För att uppnå detta behöver chefer och medarbetare samverka. Även om ledare och medarbetare har olika roller är de två sidor av samma KGK-mynt.

Medarbetarskapet ska präglas av eget ansvar och viljan att alltid göra sitt bästa. Ledarskapet ska skapa förutsättningar för medarbetare att lyckas med detta.

Vi tror att en ömsesidig relation med en bra dialog mellan chef och medarbetare är den bästa vägen för att skapa engagemang, motivation och ansvarstagande hos varje medarbetare.

Vi är alla ambassadörer för våra tre kärnvärden; utifrån vår roll som ledare eller medarbetare.

Arbetsmiljö
En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för KGK. Målsättningen med KGK:s arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnår vi genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör och genom att uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet och hälsa. Genom KGK:s friskvårdsarbete stimulerar vi och skapar förutsättningar för våra medarbetare att främja sin egen hälsa.

Inom KGK vill vi att alla medarbetare ska:

  • vara trygga
  • vara friska
  • trivas
  • utvecklas

För oss är den psykosociala arbetsmiljön viktig. Vi arbetar ständigt för ett öppet och tillitsfullt klimat som skapar förutsättningar för ett gott arbetsresultat.

En bra arbetsmiljö är allas ansvar där alla är delaktiga genom vårt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM), även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret.

Kvalitet
KGK fokuserar på värdeskapande arbete. Att leverera i tid och att göra rätt från början är effektivt, minskar kostnader och sparar tid. Dessutom ger det nöjda kunder och kollegor. 

KGK samarbetar med leverantörer och kunder med målet att ständigt förbättra vår kvalitet.

Miljö
För att minska vår miljöpåverkan ser vi kontinuerligt över hur vår affärsmodell kan bli än mer hållbar och hur KGK kan underlätta för våra kunder att välja hållbara alternativ. Tillsammans med kunder och leverantörer kan KGK minska den miljöpåverkan vår bransch har och ständigt förbättra vårt miljöarbete.

KGK ser löpande över möjligheterna att minska vår energianvändning, vårt utsläpp av växthusgaser och avfall.

KGK tar alltid hänsyn till miljöpåverkan i våra beslut. En minskad miljöpåverkan har ofta positiva effekter både ekonomiskt och miljömässigt.

KGK ska uppfylla de bindande krav som ställs på oss.