Tillbaka

Tidningen Kyla & Värme skriver om det smarta alternativet – regenererad AC-gas R134a

Tidningen Kyla & Värme har skrivit en fin artikel om regenererad AC-gas R134a och KGK:s samarbete med leverantören Eco Scandic. I artikeln intervjuas KGK:s affärsutvecklare för verkstadsutrustning, Sven Berglund, som berättar om gasen och fördelarna. Läs artikeln i sin helhet här nedanför.

Artikel ur Kyla & Värme nr. 8, 2022
Text & foto: Johan Tegnelius

KÖLDMEDIER OCH CIRKULÄR EKONOMI

I en tid då det talas alltmer om cirkulära ekonomier finns det all anledning att vända blicken även mot kyl- och värmepumpsbranschen för det finns många möjligheter till det även här. Köldmedier är ett sådant exempel. I samarbete med KG Knutsson och SBR, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, har Eco Scandic slutit en köldmediecirkel inom fordonssidan.

Att återvinna, återanvända och återbruka material har en stor positiv inverkan på miljöbelastningen. Avfallet minskar och färre produkter behöver nyproduceras. Vi har i tidigare reportage uppmärksammat hur t ex kompressorer renoveras och återanvänds, men även hur köldmedier kan återvinnas och bli som nya. Nu har det senare utvecklats ytterligare ett steg genom ett samarbete mellan olika leverantörsled inom fordonssidan och mobil luftkonditionering.

KGK:s Sven Berglund tillsammans med Niklas Rinne och Elmeri Mustaniemi från Eco Scandic.

Tonvis med köldmedium

Att det finns en hel del köldmedium samlad i den svenska fordonsflottan, det förstår man ganska snabbt när man ser till antalet bilar som rullar på våra vägar och sett till hur många bilar som säljs. Nybilsförsäljningen varierar från år till år men har de senaste åren legat på lite drygt 300 000 personbilar och vi kan nog kallt räkna med att i princip alla dessa levereras med luftkonditionering. Sammanlagt blir det med andra ord många ton köldmedium som förr eller senare hamnar på en bilskrot för att där tas om hand.

Majoriteten av bilarna som ska skrotas, eller återvinnas, landar också hos någon av de anläggningar som är anslutna till Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, SBR. Medlemmarna i SBR svarar för hela 65% av all bilåtervinning i Sverige. I samband med detta töms bilarna på allt köldmedium som eventuellet finns kvar i luftkonditoneringssystemen.
– Är det en bil som är ordentligt krockad är risken stor att det inte finns något köldmedium kvar, men många fordon kommer till anläggningarna i intakt skick och då tas köldmediet om hand, förklarar Andreas Frössberg, vd på SBR.

För detta ändamål används samma typ av tömningsstation som bilverkstäderna använder i sina verksamheter. Bildemonteraren kopplar upp det mot fordonet och suger ner köldmediet i en cylinder och när den sedan är full skickas cylindern till cylindern till en köldmedieleverantör för vidare transport och destruktion. Eller så var det i alla fall fram tills mitten av 2021.

Regenerering och återbruk

Under 2018 besök te Kyla & Värme Eco Scandic och deras huvudkontor i Helsingfors, Finland. Då hade de relativt nyligen startat upp verksamheten och vi var där för att titta närmare på hur processen för regenerering av köldmedier gick till hos dem. Nu, några år senare, har verksamheten skalats upp och för cirka ett och ett halvt ar sedan kom alltså SBR i kontakt med Eco Scandic.

– Vi blev ihopkopplade genom en leverantör och såg att det fanns möjlighet att göra köldmediehanteringen bättre, säger Andreas Frössberg på SBR vidare. Vi var väl inte helt nöjda med hur det fungerade innan och främst var det logistiken som var krånglig för våra medlemmar.

Eco Scandics affärsidé är att regenerera köldmedium som sedan kan säljas på marknaden igen, så bildemonterarna var helt klart en intressant partner för Eco Scandic.

– Vi hittade ett upplägg som löste bildemonterarnas logistik på ett smidigare sätt, förklararar Elmeri Mustaniemi, regionansvarig för Eco Scandics verksamhet i Sverige. Vi erbjuder dem att låna cylindrar gratis av oss och både hämtar och lämnar cylindrarna hos dem. Dessutom införde vi en ersättningsmodell som innebär att vi ger dem en rimlig kompensation för återtaget köldmedium, vilket blir ytterligare ett incitament till att samla in och skicka in köldmediet regelbundet.

Cylindrar med köldmedium regenereras hos Eco Scandic.

Enklare hantering

En fördel med att köldmediet kommer från fordonssektorn är att det inte är lika kontaminerat som när det kommer från den stationära kyl- och värmepumpssektorn förklarar Elmeri.

– I bilarna är det i princip bara R134a och R1234yf som används och risken för att köldmedierna blandas i samma cylinder är dessutom liten då det är olika tömningsaggregat, anslutningsnipplar och cylindrar som används för dessa två köldmedier.

På den stationära sidan är det enligt Elmeri däremot inte ovanligt att en och samma returcylinder kan användas för olika köldmedier vilket leder till att innehållet inte kan regenereras utan då måste destrueras. Vad man dock ibland kan se på fordonssidan är att köldmediet från bildemonteringen är kontaminerat med sa kallad ”fulgas”, alltså att fordonets tidigare ägare fyllt upp systemet på egen hand med propan eller liknande gas, och då måste tyvärr även detta destrueras.

– En annan fördel vi noterat är att cylindrarna vi får tillbaka från bildemonterarna är fulla, vilket är något som minskar antalet transporter. Återigen, jämför vi med den stationära sidan är det betydligt vanligare där att cylindrarna är halvfulla. Vi har försökt få ut mindre returcylindrar på marknaden, via både oss själva och genom samarbetspartners, och arbetar vidare med det i syfte att just kunna hantera fler helt fyllda cylindrar.

Blir som nytt

Det omhändertagna köldmediet fraktas till Eco Scandics svenska hubb, belägen i Järfälla utanför Stockholm. Där samlas allt och lastas på pallar. När pallarna är fyllda skickas de till anläggningen i Helsingfors för regenerering och därefter kan köldmediet användas på nytt.

– Det regenererade köldmediet håller i alla avseenden samma kvalitet som nyproducerat köldmedium, förklarar Niklas Rinne, utvecklingschef hos Eco Scandic. Vi analyserar det i en gaskromatograf så vi får veta exakt vad varje cylinder innehåller, dessutom analyserar vi lukt, olja och eventuella orenheter som vi sedan renar köldmediet ifrån. När vi är klara uppfyller köldmediet samma kvalitetskrav som nyproducerat, exakt som det har specificerats i standard en AHRI-700.

Tillbaka ut i bilarna

KG Knutsson, KGK, har många bilverkstäder som kunder och köldmedier är en stor produkt för dem. Enligt Sven Berglund, affärsutvecklare för verkstadsutrustning hos KGK, ser man många fördelar med att erbjuda kunderna regenererat köldmedium.

– Det knyter ju verkligen ihop cirkeln, säger Sven. Bilarna placeras på marknaden med köldmedium i AC-systemen, körs under en tid för att sedan skrotas. Köldmediet återvinns, regenereras och kan sedan användas till att fylla nya bilar. Där sluts ju en cirkel på riktigt.

Det regenererade köldmediet säljs i ungefär samma prisklass som det nytillverkade.

—Vi ser ingen anledning varför det skulle vara motiverat att sälja det billigare, det är ju samma kvalitet men minskar miljöbelastningen eftersom produktionen av det ger ett lägre CO2-avtryck än nyproduktion av samma.

Sven menar till och med att säkerheten är högre med att använda regenererat.

– Visst finns det en viss skepticism på marknaden, regenererat köldmedium är fortfarande ganska nytt för många. Men för oss hade det varit katastrof om vi levererade köldmedium med låg kvalitet till våra verkstadskunder. Det regenererade köldmediet är analyserat och kvaliteten dokumenterad. Jämfört med nyproducerat köldmedium är spårbarheten också högre för regenererat eftersom kraven på märkning är mer omfattande. Så, vi har helt enkelt bättre kontroll över köldmediekvaliteten när det är regenererat än om vi köper in en stor bulksändning från utlandet som inte testas innan det tappas upp i mindre cylindrar.

Faktum är att just bilverkstäder länge använt återvunnet köldmedium, om än i lokal skala.

– Bildemonterare skrotar ju bilarna och har inte någon nytta av det återtagna köldmediet. Bilverkstäderna å sin sida behöver ju faktisk t köldmedium i sin verksamhet för att fylla upp system man lagat och tätat. Tömningsaggregaten som används här kan både göra en gasanalys på köldmediet och rena det så att det av tappade köldmediet därmed kan användas till påfyllnad i samma, eller i en annan, bil. På så sätt är det inget nytt för dem att an vända återvunnet köldmedium.

Det gör också diskussionen med tillverkare intressant framöver, för i det ledet har man hittills hållit fast vid att använda enbart nyproducerat köldmedium.

– Vilket känns lite konstig, menar Sven, eftersom de är helt tillfreds med att personbilarna eller lastbilarna fylls med återvunnet köldmedium på verkstäderna sedan. Då borde steget till att använda regenererat köldmedium vid tillverkningen av fordonen inte vara så stort.

Eco Scandic i Helsingfors regenererar omhändertagen R134a.

Ökat intresse för hållbarhet

KG Knutsson märker av ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor bland sina kunder, alla vill minska sin miljöpåverkan och letar efter möjligheter till det.

– Inom KGK-koncernen är köldmedier den enskilt mest miljöpåverkande produkten vi erbjuder, så det är klart att det är av stort intresse för oss att minska det klimatavtrycket. Ett sätt är att minimera klimatpåverkan i produktionsledet och ett annat är att minimera transporterna, vilket vi också uppnår med det här samarbetet.

Enligt en livscykelanalys som Eco Scandic tagit fram skiljer sig miljöpåverkan från regenerering respektive nyproduktion ganska mycket. Vi kommer förhoppningsvis återkomma till den analysen längre fram, i ett annat nummer, men deras preliminära siffror pekar på att skillnaden i miljöbelastning mellan nyproduktion och regenerering i genomsnitt är c:a 61 gånger högre för nyproduktionen sett till koldioxidavtryck.

– Transporterna blir också färre inom ramarna för den här cykeln. När de samlas in från bildemonterarna går det direkt till oss, slutdestinationen, i stället för att först behöva mellanlanda hos en grossist eller leverantör. Och vi samlar som sagt ihop en större mängd innan vi skeppar det till anläggningen i Finland. Så sammantaget är det betydligt färre transportled och färre antal transporter, vilket är gynnsamt ur ett miljöperspektiv.

Vad alla tre – SBR, KGK och Eco Scandic – gemensamt pekar på är hur man tillsammans slutit kretsloppet, cirkeln. Köldmediet kommet ut på marknaden i nytillverkade eller befintliga bilar som är inne för reparation, tas om hand vid skrotning och återvinns för regenerering varpå det sedan åter kan användas i bilar flera gånger.

– Jag tycker att det finns få liknande exempel på cirkulär ekonomi där alla inblandade så tydligt vinner på det, avslutar Niklas Rinne. Med den här typen av kretslopp minskar även importberoendet då vi till viss del blir självförsörjande. I det här fallet på köldmedier.