Tillbaka

Resultatet av årets pulsmätning bland medarbetarna – högt ambassadörskap!

Resultatet av årets pulsmätning bland KGK:s medarbetare har sammanställts. Det är bra siffror och insikter på de flesta punkter, och en del värdefull feedback kring vad vi kan bli bättre på. De slutsatser som presenteras här nedan gäller KG Knutsson AB, exklusive logistikcentret i Enköping. 

Svarsfrekvensen låg på höga 90 procent, vilket betyder mycket för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om hur anställda har det på jobbet och hur vardagen upplevs.  Naturligtvis också vad vi behöver göra för att förbättra förutsättningarna, vilket vi hela tiden arbetar med. Vi är tacksamma att så många hjälpt till genom att svara på frågorna i undersökningen.   

Pulsmätningen genomfördes under perioden 19 september till 10 oktober, med syfte att skapa en övergripande bild av medarbetarnas syn på organisationen. Särskilt fokus har legat på stressfrågor, eftersom det visade sig i föregående års medarbetarundersökning att det fanns behov av insatser på det området. 

Den generella medarbetarnöjdheten har höjts sedan förra året och ligger över genomsnittet, vilket är glädjande. Det syns genom mätvärdet NMI (Nöjd Medarbetar Index) och beräknas utifrån de inkommande svaren på frågan “Jag är generellt sett nöjd med KG Knutsson AB som arbetsgivare” där vi fått svara genom att skatta på en skala mellan 1-5 där 1 är “instämmer inte alls” och 5 är “instämmer helt”. Årets resultat landade på 4,32. 

På frågan “Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera KG Knutsson AB som en arbetsgivare till andra?” fick vi skatta oss själva på en tiogradig skala där 0-6 är kritiker, 7-8 är passiva och 9-10 är ambassadörer som ser KGK som en väldigt attraktiv arbetsgivare. Utifrån detta räknas ett mätvärde kallat eNPS ut. Det kan landa på mellan -100 och 100 där mellan 0-20 anses vara ett bra värde. KGK hamnade på 22, vilket innebär att vi har ett högt ambassadörskap i organisationen.  

Sedan förra året har vi fått mer positiv respons på frågan om ifall stressproblematik tas på allvar inom företaget. Allra bäst ser man att den närmsta chefen förstår och tar det på allvar, vilket är en god signal om att vi arbetar i rätt riktning och att det finns förtroende.  

 

”Det är väldigt glädjande att vi har så högt ambassadörsskap inom KGK. Det är något vi alla kan ta åt oss äran för!  Stort tack till alla som gett oss värdefull feedback!”  Johan Regefalk, VD  

En viktig indikation och ett sundhetstecken är att de allra flesta tycker att de har en bra balans mellan arbete och fritid.  

Möt några av våra medarbetare här.