Tillbaka

Gas till mobila AC-system blir en del av den cirkulära ekonomin

Med återvunnen och regenererad R134a tas en av fordonsbranschens mest växthuspåverkande klimatgaser om hand och ges förlängt liv med regenerering. I ett nytt initiativ börjar KGK erbjuda svenska verkstäder som arbetar med mobila AC-system möjligheten att välja regenererad R134a gas till fordons luftkonditioneringssystem.

Gasen R134a som finns i många fordons luftkonditioneringssystem har en stor miljöpåverkan när den läcker ut i miljön. Läcker gör den exempelvis när det blir hål i systemet av ett stenskott. En stor del av den gas som töms vid reparation återvinns idag på verkstäderna med återvinningsmaskiner och vid återfyllning av ett reparerat system måste man också ersätta den gas som läckt ut. Nu finns ett mer hållbart alternativ än att fylla på med ny jungfruelig gas.

Genom KGK kommer verkstäder att kunna välja att köpa regenererad R134a för att återfylla reparerade system. KGK:s affärsutvecklare för AC-produkter, Sven Berglund, berättar mer:

– Den stora miljönyttan med regenererad gas ligger i att behovet av nyproducerad gas minskar. Därmed minskar också både transportbehovet från Asien och produktionsrelaterade utsläpp. R134a regenereras i Norden och därmed blir transportsträckan för regenererad gas mycket kortare än den för nyproducerad gas.

Kvalitén på regenererad R134a motsvarar den hos nyproducerad gas och levereras av Eco Scandic. I regenereringsprocessen avlägsnas fukt, olja, syror och fasta partiklar som exempelvis rost. Köldmedium kan kallas regenererat om det har:

  1. behandlats av en återvinningsanläggning som uppfyller återvinningsstandarderna AHRI-700 och ISO 11650
  2. och efter genomgången process analyserats i laboratorium så att den uppfyller AHRI-700 kvalitetsstandard.

Den gas som regenereras kommer från bland annat bildemonterare och verksamheter i Norden som använder kylanläggningar. Genom att regenerera R134a blir gasen en del av den cirkulära ekonomin, man uppnår ett effektivt nyttjande av naturresurser och minskar mängden avfall. Punkter som är en del av hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

Enkel hantering och uppföljning för verkstaden

För att göra hanteringen av gasflaskor så enkel som möjligt erbjuder KGK regenererad köldmedia i 14kg flaska, samma flaska som finns för nyproducerad R134a.

Leveranserna av flaskor kan vara både snabb och miljösmart med leverans från lokala Autoexperten-lager med Samma dagen-leveranser. Med denna distribution tas även de tomma flaskorna tillbaka för återfyllnad. KGK hjälper också verkstaden med miljöuppföljning där man får en kontinuerlig uppföljning på hur stora utsläpp av R134a som den egna verksamheten bidrar till.

 

Kontaktpersoner:

Sven Berglund
Affärsutvecklare
Mail: sven.berglund@kgk.se
Tfn: 08 – 92 31 96

Patrik Resmalm
Kategorichef
Mail: patrik.resmalm@kgk.se
Tfn: 08 – 92 32 66