Miljöpolicy / Environmental policy

Miljöpolicy

Vi ska arbeta för att minska vår påverkan på miljön så långt det är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt möjligt.

Vi ska uppfylla de bindande krav som ställs på oss, verka för att värna om miljön och därför ständigt förbättra vårt miljöarbete genom att:

 • effektivisera vår godshantering och indirekt minska utsläpp av koldioxid från transporter
 • nyttja tjänstebilar med så lite miljöpåverkan som möjligt
 • övervaka energiförbrukningen och genomföra energieffektiviseringar där så är tillämpligt
 • använda samt återvinna material effektivt för minimal uppkomst av avfall
 • utbilda och motivera medarbetare till delaktighet i miljöarbetet
 • minimera resande genom att utnyttja modern teknik
 • visa öppenhet och informera våra intressenter om vårt miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden

Denna miljöpolicy är daterad den 30 mars 2016

Environmental policy

We shall work to reduce its effects on the environment as far as this is technically, economically and practically possible. Over and above the statutory requirements, we will also meet the requirements that we have committed to, thereby improving our environmental work and also working to protect the environment by:

 • streamlining our handling of goods and indirectly reducing carbon dioxide emissions from transports
 • using company vehicles that have as little impact on the environment as possible
 • monitoring energy consumption and performing energy efficiency measures wherever applicable
 • using and recycling material effectively so as to reduce waste
 • training and motivating employees to participate in environmental activities
 • minimising travel through the use of modern technology
 • being open and informing our interested parties about our environmental activities, as well as being sensitive to changes around us

This environmental policy was desided by March 30, 2016

 KGK's Environmental policy, print friendly document